Vecie LIX noteikumi.

Šo noteikumu ietvaros, ar jēdzienu “LIX tīkla lietotājs” jeb “Lietotājs” – tiek apzīmēts pie atsevišķa LIX maršrutētāja porta pieslēgtais Lietotājs, kurš ir noslēdzis līgumu par LIX pakalpojumu izmantošanu

 1. Vienam LIX maršrutētāja Slēgumam (port) var tikt pieslēgta tikai viena Lietotāja valdījumā reģistrēta AS, kurai savukārt var tikt pieslēgtas citas AS. Vairāku AS nepastarpināta pieslēgšana vienam LIX maršrutētāja Slēgumam (port) ir aizliegta.
 2. PASŪTĪTĀJAM jābūt savam AS numuram un LIX tīkla ietvaros jālieto BGP4(+) maršrutizācijas protokolu. Citi protokolu veidi ir aizliegti.
 3. PASŪTĪTĀJAM jāpublicē tā maršrutizācijas noteikumus. Priekšroka tiek dota RIPE - 181 formai, izmantojot RIPE datu bāzi.
 4. Maršrutizācijas informācija, kas tiek izmantota datu apmaiņai ar LIX tīklu, nedrīkst saturēt privātos AS numurus.
 5. Datus (trafiku) drīkst nosūtīt vienīgi Lietotājam, ar kuru PASŪTĪTĀJS ir saskaņojis datu apmaiņu.
 6. Katram PASŪTĪTĀJA datu plūsmas maršrutam, kas tiek izsludināts LIX tīklā ir jābūt pienācīgā kārtā reģistrētam RIPE datu bāzē.
 7. PASŪTĪTĀJS nedrīkst izsludināt LIX tīkla IP adresi/es citiem datu pārraides tīkliem bez IZPILDĪTĀJA rakstveida atļaujas.
 8. PASŪTĪTĀJA maršrutētāja interfeisam, kas pieslēgts LIX tīkla Portam jālieto vienīgi tās IP adreses, kuras ir piešķīris IZPILDĪTĀJS.
 9. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pēc Izpildītāja pieprasījuma nekavējoties veikt savas aparatūras vai datu pārraides bojājumu un traucējumu novēršanu, kā arī attiecīgas datu pārraides aparatūras konfigurācijas izmaiņas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu LIX tīkla kvalitatīvu darbību.
 10. Lietojot LIX tīklu, PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot vispārējos publisko datu pārraides tīklu lietošanas noteikumus, kā arī LR spēkā esošos normatīvos aktus.
 11. PASŪTĪTĀJS garantē, ka veids kādā viņš lieto LIX tīklu nekaitēs citiem Lietotājiem un LIX tīklam kopumā.
 12. Jebkurai aparatūrai un/vai kabeļiem, kurus uzstāda PASŪTĪTĀJS ir jābūt marķētai ar piederību apliecinošām uzlīmēm.
 13. PASŪTĪTĀJS nedrīkst lietot LIX tīklu datu apmaiņai starp saviem maršrutētājiem.
 14. Pasūtītājs var veikt tikai Latvijas interneta uniraides (unicast) trafika apmaiņu. Datu pārraides trafika apmaiņa ar tīkliem ārzemēs, izmantojot LIX infrastruktūru, ir aizliegta.
 15. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka visa kontaktinformācija, kas nodota Izpildītājam ir korekta, it īpaši:
  Pasūtītājs nodrošina 24x7 pieejamu kontaktinformācijas punktu Izpildītājam (un citiem LIX tīkla lietotājiem). Personām, kuras ir pieejamas izmantojot kontaktinformācijas punktu ir jāizprot šī līguma noteikumus un ir jābūt spējīgām sazināties latviešu, krievu vai angļu valodās, vai arī tām ir jāspēj nodrošināt piekļuve šādām personām.